TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Nhà thi đấu Đa Năng, Trường Đại học Nha Trang

Giới thiệu Bộ môn Quốc phòng và An ninh