Đào tạo

Thông báo về việc đăng ký của sinh viên các khóa (trừ K56) vào các lớp học phần GDQP-AN được mở trong học kỳ 1 năm học 2014-2015

 • 06/11/2020
 • 432

Đăng ký hoc GDQP

 • 06/11/2020
 • 415

Chứng chỉ GDQP-AN

 • 06/11/2020
 • 574

Chứng chỉ hệ phi chính quy

 • 06/11/2020
 • 377

Hội thảo khoa học Bộ môn

 • 06/11/2020
 • 293

KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN VÀ GIAO NAM SINH VIÊN ĐÀO TẠO SỸ QUAN DỰ BỊ NĂM 2016

 • 06/11/2020
 • 312

Thông báo cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp-khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu.

 • 06/11/2020
 • 440

Các báo cáo học thuật Bộ môn GDQP, tháng 5/2018

 • 07/03/2019
 • 178

Thông báo về Kế hoạch giảng dạy các học phần GDQP-AN, đầu năm cho sinh viên khóa mới (K56) trong học kỳ 1 năm học 2014-2015

 • 17/10/2014
 • 289

Kế hoạch giảng dạy GDQP-AN Khóa 55

 • 10/12/2013
 • 249

Kê hoạch dạy HK2/NH 2011-2012

 • 25/01/2013
 • 97

Ke hoach giang day GDQP khoa 54

 • 25/01/2013
 • 148