Thông báo cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp-khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu.

  • 06-11-2020
  • /
  • 1030
  • Nghiên cứu khoa học

THÔNG BÁO V/v cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp/khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu. Căn cứ vào yêu cầu của SV về cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN, bộ phận Quản lý đào tạo đã tiến hành các thủ tục rà soát kết quả học tập, ra Quyết định cấp SV các khóa đã hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Thông báo cấp phát Chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên các lớp-khóa đã làm thủ tục theo yêu cầu.

Hiện nay, công tác in Chứng chỉ đã hoàn thành, bộ phận quản lý đào tạo thông báo tới Ban cán sự các lớp sinh viên đến nhận Chứng chỉ GDQP-AN cho lớp mình.
Thời gian:     Giờ hành chính các ngày thứ 2-thứ 6
Địa điểm:    Văn phòng Trung tâm GDQPKH
Khi đến nhận thẻ, Ban cán sự các lớp mang theo Chứng minh nhân dân và Thẻ SV
Kính đề nghị Thư ký các khoa đôn đốc Ban Cán sự các lớp đến nhận Chứng chỉ nói trên

Các báo cáo học thuật Bộ môn GDQP, tháng 5/2018

Bài viết trước

Các báo cáo học thuật Bộ môn GDQP, tháng 5/2018
Thông báo về việc đăng ký của sinh viên các khóa (trừ K56) vào các lớp học phần GDQP-AN được mở trong học kỳ 1 năm học 2014-2015

Tin tiếp theo

Thông báo về việc đăng ký của sinh viên các khóa (trừ K56) vào các lớp học phần GDQP-AN được mở trong học kỳ 1 năm học 2014-2015

Bài viết liên quan

Đăng ký hoc GDQP
06/11/2020

Đăng ký hoc GDQP

Chứng chỉ hệ phi chính quy
06/11/2020

Chứng chỉ hệ phi chính quy

Chứng chỉ GDQP-AN
06/11/2020

Chứng chỉ GDQP-AN

Các báo cáo học thuật Bộ môn GDQP, tháng 5/2018
07/03/2019

Các báo cáo học thuật Bộ môn GDQP, tháng 5/2018