TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Thông báo

Kế hoạch học hè (Kỳ 3) các HP GDQPAN, năm học 2017-2018

  • 24/05/2018
tải file tại đây

                                                                                                     Khánh Hòa, ngày 30 tháng 05 năm 2018

                                                                        THÔNG BÁO

                                                           V/v Đăng ký Học phần học kỳ Hè, Năm học 2017-2018

                                                                 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2017-2018

1-GDQP1

TT

Lớp

 

Nhóm

Phòng

học

TC

MH

Tên

MH

Buổi

học

SL

Thời gian học

1

HE QP1A

01

PHQP1

3

66006

GDQP1

SÁNG

80

16/07/18-26/7/18

(Tuần 1,2)

2

HE QP1B

02

G1.201

3

66006

GDQP1

SÁNG

80

16/07/18-26/7/18

(Tuần 1,2)

3

HE QP1C

03

PHQP1

3

66006

GDQP1

CHIỀU

80

16/07/18-26/7/18

(Tuần 1,2)

4

HE QP1D

04

G1.201

3

66006

GDQP1

CHIỀU

80

16/07/18-26/7/18

(Tuần 1,2)

5

HE QP1E

05

PHQP1

3

66006

GDQP1

TỐI

80

16/07/18-01/08/18

(Tuần 1,2,3)

6

HE QP1F

06

PHQP1

3

66006

GDQP1

SÁNG

80

30/7/18-10/08/18

(Tuần 3,4)

7

HE QP1G

07

G1.201

3

66006

GDQP1

SÁNG

80

30/7/18-10/08/18

(Tuần 3,4)

8

HE QP1H

08

PHQP1

3

66006

GDQP1

CHIỀU

80

30/7/18-10/08/18

(Tuần 3,4)

9

HE QP1N

09

G1.201

3

66006

GDQP1

CHIỀU

80

30/7/18-10/08/18

(Tuần 3,4)


2-GDQP2

TT

Lớp

 

Nhóm

Phòng

 học

TC

MH

Tên

MH

Buổi

học

SL

Thời gian

1

HE QP2A

01

G1.301

2

66007

GDQP2

SÁNG

80

16/07/18-24/7/18

(Tuần 1,2)

2

HE QP2B

02

G1.401

2

66007

GDQP2

SÁNG

80

16/07/18-24/7/18

(Tuần 1,2)

3

HE QP2C

03

G1.301

2

66007

GDQP2

CHIỀU

80

16/07/18-24/7/18

Tuần 1,2)

4

HE QP2D

04

G1.401

2

66007

GDQP2

CHIỀU

80

16/07/18-24/7/18

(Tuần 1,2)

5

HE QP2E

05

PHQP2

2

66007

GDQP2

TỐI

80

16/07/18-24/7/18

(Tuần 1,2)

6

HE QP2F

06

G1.301

2

66007

GDQP2

SÁNG

80

30/7/18-07/08/18

(Tuần 3,4)

7

HE QP2G

07

G1.401

2

66007

GDQP2

SÁNG

80

30/7/18-07/08/18

(Tuần 3,4)

8

HE QP2H

08

G1.301

2

66007

GDQP2

CHIỀU

80

30/7/18-07/08/18

(Tuần 3,4)

9

HE QP2N

09

G1.401

2

66007

GDQP2

CHIỀU

80

30/7/18-07/08/18

(Tuần 3,4)

10

HE QP2M

10

PHQP2

2

66007

GDQP2

TỐI

80

30/7/18-07/08/18

(Tuần 3,4)


3-GDQP3

TT

Lớp

 

Nhóm

Phòng

 học

TC

MH

Tên

MH

Buổi

học

SL

Thời gian

1

HE QP3A

01

PHQP2

3

66006

GDQP3

SÁNG

75

16/07/18-26/7/18

(Tuần 1,2)

2

HE QP3B

02

G1.402

3

66006

GDQP3

SÁNG

75

16/07/18-26/7/18

(Tuần 1,2)

3

HE QP3C

03

G1.501

3

66006

GDQP3

SÁNG

75

16/07/18-26/7/18

(Tuần 1,2)

4

HE QP3D

04

PHQP2

3

66006

GDQP3

CHIỀU

75

16/07/18-26/7/18

(Tuần 1,2)

5

HE QP3E

05

G1.402

3

66006

GDQP3

CHIỀU

75

16/07/18-26/7/18

(Tuần 1,2)

6

HE QP3F

06

G1.501

3

66006

GDQP3

CHIỀU

75

16/07/18-26/7/18

(Tuần 1,2)

7

HE QP3G

07

PHQP2

3

66006

GDQP3

SÁNG

75

30/7/18-10/08/18

(Tuần 3,4)

8

HE QP3H

08

G1.402

3

66006

GDQP3

SÁNG

75

30/7/18-10/08/18

(Tuần 3,4)

9

HE QP3N

09

G1.501

3

66006

GDQP3

SÁNG

75

30/7/18-10/08/18

(Tuần 3,4)

10

HE QP3M

10

PHQP2

3

66006

GDQP3

CHIỀU

75

30/7/18-10/08/18

(Tuần 3,4)

11

HE QP3V

11

G1.402

3

66006

GDQP3

CHIỀU

75

30/7/18-10/08/18

(Tuần 3,4)

12

HE QP3K

12

G1.501

3

66006

GDQP3

CHIỀU

75

30/7/18-10/08/18

(Tuần 3,4)