Search

Chương trình đào tạo

- Đào tạo hệ Đại học theo Chương trình ban hành kèm theo Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT, bao gồm 04 học phần:

   + Học phần I: Đường lối quốc phòng - an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam (45 tiết)

   + Học phần II: Công tác quốc phòng - an ninh (30 tiết)

   + Học phần III: Quân sự chung (30 tiết)

   + Học phần IV: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật (60 tiết)

 

- Đào tạo hệ Cao đẳng theo Chương trình ban hành kèm theo Thông tư 10/2018/TT-BLĐTBXH, bao gồm:

    75 giờ (lý thuyết: 36 giờ; thực hành, thảo luận, bài tập: 3giờ; kiểm tra: 04 giờ)

 

- Đào tạo hệ Trung cấp theo Chương trình ban hành kèm theo Thông tư 10/2018/TT-BLĐTBXH, bao gồm:

    45 giờ (lý thuyết: 2giờ; thực hành, thảo luận, bài tập: 21 giờ; kiểm tra: 03 giờ)

 

- Người học đạt điểm trung bình môn học từ 5 điểm và không bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên được cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – an ninh và được ghi kết quả xếp loại trong chứng chỉ. Chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh là một trong những điều kiện để xét tốt nghiệp cao đẳng, đại học.