Search

Giới thiệu Bộ môn Quốc phòng và An ninh 

       Trung tâm GDQP&AN, Trường Đại học Nha Trang được thành lập theo Quyết định số 2683/QĐ-BGDĐT-TCCB ngày 13/06/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trung tâm giáo dục quốc phòng Khánh Hòa trực thuộc Trường Đại học Thuỷ Sản. Ngày 15/02/2017, Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quyết định số 432/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Trung tâm GDQP&AN, Trường Đại học Nha Trang thay cho Trung tâm GDQP&AN Khánh Hòa. Trung tâm GDQP&AN, Trường Đại học Nha Trang có nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh khu vục Nam Trung Bộ.

        Hiện nay, Trung tâm đã và đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ giảng dạy trong khuôn viên của Trường Đại học Nha Trang, địa chỉ số 02, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Mục tiêu trong những năm sắp tới, Trung tâm sẽ thực hiện các chức năng và nhiệm vụ ở cơ sở chính tại thôn Đồng Cau, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 25km về phía Nam, cách đường Quốc lộ 1A khoảng 1.5km, giao thông đi lại thuận lợi và có thể tiếp đón ngay khoảng 4.500 sinh viên/năm học.

CHƯƠNG TRÌNH
Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Căn cứ mục tiêu đào tạo và yêu cầu của môn học, chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học gồm 4 học phần với tổng thời lượng 165 tiết.

 1. Học phần I: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam 

Số TT

Nội dung

Thời gian (tiết)

Tỏng số tiết

Lý thuyết

Thảo luận

1

Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn học

2

2

 

2

Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

4

2

2

3

Xây dựng nên quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4

4

 

4

Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

4

4

 

5

Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

4

4

 

6

Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh và đối ngoại

4

4

 

7

Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam

6

4

2

8

Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới

4

4

 

9

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng

6

4

2

10

Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

4

2

2

11

Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội

3

   
 

Cộng

45

37

8

 

 2. Học phần II: Công tác quốc phòng và an ninh 

Số TT

Nội dung

Thời gian (tiết)

Tỏng số tiết

Lý thuyết

Thảo luận

1

Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

4

2

 

2

Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam

6

2

2

3

Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

4

4

 

4

Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông

4

4

 

5

Phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác

4

2

2

6

An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng

4

2

 

7

An ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam

4

2

2

 

Cộng

30

22

8

 

 3. Học phần III: Quân sự chung 

Số TT

Nội dung

Thời gian (tiết)

Tỏng số tiết

Lý thuyết

Thực hành

1

Chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần

2

2

 

2

Các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại

4

2

 

3

Hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội

4

4

 

4

Điều lệnh đội ngũ từng người có súng

4

 

4

5

Điều lệnh đội ngũ đơn vị

4

 

4

6

Hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự

4

2

2

7

Phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao

4

2

2

8

Ba môn quân sự phối hợp

6

2

4

 

Cộng

30

14

16

 

 4. Học phần IV: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

Số TT

Nội dung

Thời gian (tiết)

Tỏng số tiết

Lý thuyết

Thực hành

1

Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

24

2

22

2

Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn bài 1

8

2

6

3

Từng người trong chiến đấu tiến công

16

 

16

4

Từng người trong chiến đấu phòng ngự

8

 

8

5

Từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới)

4

 

4

 

Cộng

60

4

56

 

Link dẫn Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT

Khóa 65:

 

Khóa 64: