Search

Lịch trình giảng dạy

HỌC KỲ I (2020 - 2021)  
ĐIỀN KINH (Toàn bộ giảng viên Bộ môn GDTC tham gia giảng dạy học phần này) 
HỌC KỲ II (2020 - 2021)
 

Học phần

Họ tên GV và Chương trình giảng dạy

 Hồ Thanh Nhã

Trần Văn Tự

Nguyễn Hồ Phong
Trương Hoài Trung 
 Giang Thị Thu Trang

AEROBIC

Mai Thị Nụ

Bộ môn GDTC