Search

Giới thiệu Bộ môn Giáo dục thể chất

 

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

     Bộ môn Giáo Dục Thể Chất là bắt nguồn từ bộ môn Thể dục Thể thao.

     Từ năm 1977 - 1984, Bộ môn trực thuộc sự quản lý trực tiếp của Ban Giám hiệu, lúc này Trưởng Bộ môn là đồng chí Nguyễn Văn Dũng cùng với 2 giáo viên giảng dạy là cô Cao Thị Hạnh và thầy Nguyễn Hữu Nhượng.    

     Từ năm 1985 – 1992, Bộ môn Thể dục Thể thao là đơn vị  thành viên của Ban Quân sự - Thể dục. Trong thời gian này bộ môn có 5 giáo viên: Nguyễn Văn Dũng, Phan Thanh Liêm, Cao Thị Hạnh, Trần Văn Tự, Nguyễn Hồ Phong. Ban Quân sự - Thể dục bao gồm: Tổ Quân sự nay là Bộ môn Giáo dục Quốc phòng, Tổ Thể dục Thể thao nay là Bộ môn Giáo dục Thể chất và Tổ Bảo vệ, đều trực thuộc Ban Giám hiệu. Trưởng ban lúc đầu là đồng chí Trần Ngọc Tuấn, sau đó được thay bởi đồng chí Khúc Ngọc Ngự.

     Từ năm 1993 – 1996, Bộ môn Thể dục Thể thao trở thành bộ môn độc lập trực thuộc sự quản lý của Ban Giám hiệu. Gồm có 5 giáo viên: Phan Thanh Liêm, Trần Văn Tự, Nguyễn Hồ Phong, Nguyễn Hữu Tập, Doãn Văn Hương. Trưởng Bộ môn là đồng chí Phan thanh Liêm.

     Từ năm 1997 - 2011, Bộ môn Thể dục Thể thao đổi tên thành Bộ môn Giáo dục thể chất, trực thuộc Khoa Đại học Đại cương và nay là Khoa Khoa học Cơ bản, bao gồm có 7 giảng viên và 1 nhân viên: Trần Văn Tự, Doãn Văn Hương, Nguyễn Hữu Tập, Nguyễn Hồ Phong, Trương Hoài Trung, Phù Quốc Mạnh, Giang Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Tâm. Trưởng bộ môn là đồng chí Trần Văn Tự.

     Từ tháng 9/2011 đến nay, Bộ môn Giáo dục Thể chất trực thuộc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng. 

     Bộ môn hiện có 6 giảng viên: Nguyễn Hồ Phong, Trần Văn Tự, Trương Hoài Trung, Giang T Thu Trang, Mai Thị Nụ, Hồ Thanh Nhã.  

     Trưởng bộ môn hiện là đồng chí Nguyễn Hồ Phong.

NHIỆM VỤ  

     1. Giảng dạy chính khóa các môn học Giáo dục Thể chất cho sinh viên tại hai cơ sở Nha Trang và Kiên Giang.

     2. Tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao, phong trào rèn luyện thân thể cho toàn thể sinh viên và cán bộ viên chức trong trường.

     3. Huấn luyện, hướng dẫn các đội tuyển thể thao của sinh viên và cán bộ tham gia thi đấu đối ngoại.

     4. Phối hợp tổ chức đăng cai thi đấu các giải thể thao sinh viên do bộ GD&ĐT chỉ định.

     5. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, báo cáo học thuật, xây dựng sáng kiến, thay đổi phương pháp giảng dạy nhằm mục đích nâng cao hiệu quả chất lượng môn học Giáo dục Thể chất phù hợp với thực tiễn phát triển của nhà trường.

Bộ môn GDTC