Search

Liên kết đào tạo

Trung tâm GDQP&AN, Trường Đại học Nha Trang liên kết đào tạo môn học GDQP&AN với các đơn vị:

1. Trường Đại học Nha Trang;

2. Trường Đại học Khánh Hòa;

3. Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa;

4. Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận;

5. Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Ninh Thuận.