Search

Quy chế tổ chức hoạt động

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

            Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

             Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng - an ninh;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 03/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 06 tháng 02 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế  Tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; giám đốc các đại học, học viện; hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, giám đốc các Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Uỷ ban VHGD-TNTN&NĐ của QH;    

- Văn phòng Chính phủ;                          

- Hội đồng GDQP-AN Trung ương;                   

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

- Công báo;

 - Website Chính phủ;

 - Website Bộ GD&ĐT;

- Như điều 3 (để thực hiện);

- Lưu: VT, Vụ GDQP, Vụ TCCB, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

 ( Đã ký )

  Bành Tiến Long