Đề cương chi tiết học phần

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
 

I. MÔN BẮT BUỘC (Điền kinh - Chạy) NĂM HỌC 2020 - 2021

II. MÔN TỰ CHỌN ONLINE     1. AEROBIC   &   2. VÕ THUẬT (TAEKWONDO)

III. MÔN TỰ CHỌN                                                                
  
 ** HỌC PHẦN **  GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH  ** ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT **
 1. Bóng Đá:        Thầy Hồ Thanh Nhã         Học kỳ I Học kỳ II
 2. Bóng chuyền:  Thầy Trần Văn Tự  Học kỳ I  Học kỳ II 
 3. Bơi lội:  Thầy Nguyễn Hồ Phong   Học kỳ I  Học kỳ II
 4. Cầu lông:  Thầy Trương Hoài Trung   Học kỳ I  Học kỳ II 
 5. Võ Taekwondo:      Cô Giang Thị Thu Trang  Học kỳ I Học kỳ II
 
 6. Aerobic:  Cô Mai Thị Nụ Học kỳ I Học Kỳ II