Lịch trình giảng dạy

LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC KỲ I (2020 - 2021)  
(Toàn bộ giảng viên Bộ môn GDTC tham gia giảng dạy học phần này)
 
LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC KỲ II (2020 - 2021)
 


Học phần


Họ tên GV và Chương trình giảng dạy

 

 

Hồ Thanh Nhã

 


Trần Văn Tự

 
 

Nguyễn Hồ Phong
 
 

Trương Hoài Trung
 
 

VÕ TAEKWONDO


 Giang Thị Thu Trang

AEROBIC

Mai Thị Nụ