Kế hoạch và Công tác GDQP

 


 
 

NĂM HỌC 2019 - 2020
Khoá 60 & Khoá 61

 
 Hệ Cao đẳng
Thông tư 10/2018/TT-BLĐTBXH
Phần đầu - Phần cuối

Học kỳ II, năm học 2018-2019

Chương trình GDHP GDQP-AN 2
(HoanLD, Lớp HK2QP2C)
Chương trình GDHP GDQP-AN 2
(HợiNV, Lớp HK2QP2X và HK2QP2Z)
Chương trình GDHP GDQP-AN 1
(HợiNV, Lớp HK2QP1G)
Học kỳ I, năm học 2018-2019

Chương trình GDHP GDQP-AN 3
(HoanLD-Lớp HLQP3A)
Chương trình GDHP GDQP-AN2 - 30 tiết
(Hợi NV- Lớp HLQP2B)
Chương trình GDHP GDQP-AN 1-45 tiết
(Tài LX-Lớp HLQP1C)
Chương trình GDQP-AN 1 -45 tiết
(Tuấn BT Lớp HLQP1A)
Chương trình GDHP GDQP-AN1-45 tiết
              (Minh TĐ Lớp HLQP-1G)
Chương trình GDHP GDQP-AN 30 tiết
(Minh TĐ Lớp HLQP2C)
Chươnh trình GDHP GDQP-AN 2 -30 tiết
(Hợi NV - Lóp HLQP2H- đêm)
Học kỳ III/Kỳ Hè 2017-2018

Chương trình GDHP GDQPAN 1- 45 tiết
(Tuấn BT- Lớp HEQP1c và HEQP1N)
Chương trình GDHP GDQPAN 2- 30 tiết
(Tuấn BT- Lớp HEQP2E và HEQP2G)
Chương trình GDHP GDQPAN 3- 45 tiết
(Tuấn BT- Lớp HEQP3B)
Chương trình GDHP GDQPAN 1- 45 tiét
(Hợi NV - Lớp  HEQP1V)
Chương trình GDHP GDQPAN 2- 30 tiét
(Hợi NV - Lớp  HEQP2B và HEQP2F)
Chương trình GDHP GDQPAN 3- 45 tiét
(Hợi NV - Lớp  HEQP3F và HEQP3K)
Chương trình GDHP GDQPAN 1-45 tiét
(Tiến NV - Lớp HEQP1G)
Chương trình GDHP GDQPAN  2- 30 tiết
(Tiến NV - Lớp HEQP2D và HEQP2M)
Chương trình GDHP GDQPAN 3- 45 tiết
(Tiến NV - Lớp HEQP3B)
Chương trinh GDHP GDANQP1- 45 tiết 
(Minh TĐ -Lớp HEQP1B)
Chươnh trình GDHP GDQPAN 2 - 30 tiết
(Minh TĐ -Lớp HEQP2C )
Chương trình GDHP GDQPAN3 - 45 tiết
(Minh TĐ - Lớp HEQP3G)
Chương trình GDHP GDQPAN1-45 tiết
(Nam VN - Lớp HEQP1D)
Chuuwơng trình GDHPAN2 30 tiết
Nam VN- Lớp HEQP2V)
Chương trình GDHP GDQPAN-30 tiết
(Nam VN-Lớp HEQP
Chương trình GDHP GDQPAN1-45 tiết
(Hoan LD- Lớp HEQP1L)
Chương trình GDHP GDQPAN2-30 tiết
(Hoan LD- Lớp HEQP2N)
Chương trình GDHP GDQPAN3-45 tiết
(Hoan LD- Lớp HEQP3E)