Ban lãnh đạo

: Trang Sĩ Trung
: Ban Giám Hiệu
: __
: trungts@ntu.edu.vn
: Giám đốc
: Phó giáo sư, Tiến sĩ
: Trương Hoài Trung
: __
: __
: trungth@ntu.edu.vn
: Phó giám đốc
: Tiến sĩ