Đội Tự vệ trường Đại học Nha Trang

BAN CH QUÂN SỰ TP.NHA TRANG                          BAN CH QUÂN SỰ TRƯỜNG ĐHNT                          

            

Số: ...../KH-BCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              

         Khánh Hòangày … tháng … năm 20......

PHÊ DUYỆT

     Ngày…….tháng…….năm 20......

KẾ HOẠCH

Tổ chức huấn luyện lực lượng Tự vệ

Trường Đại học Nha Trang năm 2016


             - Căn cứ vào Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 05 tháng 10 năm 2009 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới;

           - Căn cứ vào Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ;

- Căn cứ Kế hoạch tổng thể về huấn luyện lực lượng Tự vệ của TP. Nha Trang năm 2016;       

- Căn cứ vào Kế hoạch công tác và huấn luyện của Đại đội Tự vệ trường Đại học Nha Trang năm 2016;

Ban Chỉ huy quân sự Trường Đại học Nha Trang lập Kế hoạch huấn luyện cho Đại đội Tự vệ trường Đại học Nha Trang như sau:

I- Mục đích yêu cầu

1.1 Mục đích

        -  Huấn luyện cho cán bộ chiến sỹ trong lực lượng tự vệ nhà trường nắm được những quan điểm cơ bản của Đảng về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; nắm bắt những nội dung cơ bản của Luật dân quân tự vệ; thống nhất tư tưởng, đường lối quân sự của Đảng trong tình hình mới hiện nay; phòng chống chiến lược “diến biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các lực thù địch chống phá cách mạng VN.

        -  Nắm vững kiến thức lý thuyết binh khí bộ binh, điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật ném lựu đạn, chiến thuật từng người trong chiến đấu tấn công, phòng ngự. Quy tắc bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao dân quân tự vệ.

        - Nắm vững và thực hiện thuần thục những động tác kỹ chiến thuật bộ binh làm cơ sở cho công tác huấn luyện, tham gia chiến đấu và bảo vệ an ninh trật tự cơ quan, đơn vị. Nắm vững nội dung tổ dân quân tự vệ bảo vệ mục tiêu khi có bạo lọan và đánh chiếm mục tiêu khi bạo lọan có vũ trang;

        -  Trang bị nội dung kiến thức về Trung đội DQTV đánh chiếm lại mục tiêu trong tình huống A2.

1.2  Yêu cầu

        - Nắm được những quan điểm cơ bản của Đảng về Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; những nội dung cơ bản của Luật dân quân tự vệ và Dự bị động viên;

        - Nắm được nội dung cơ bản về chống chiến lược “diến biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các lực thù địch chống phá cách mạng VN.

        - Nắm được kiến thức binh khí bộ binh, điều lệnh đội ngũ, chiến thuật từng người trong chiến đấu, những động tác kỹ chiến thuật bộ binh cơ bản.

        - Nắm được kiến thức về tổ dân quân tự vệ bảo vệ mục tiêu khi có bạo lọan và đánh chiếm mục tiêu khi bạo lọan có vũ trang;

        - Bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao dân quân tự vệ.

        - Bảm đảm quân số tham gia học tập, thời gian học tập, kiểm tra đạt kết quả cao;