Thông báo

Thời gian, kế hoạch đăng ký học GDQP-AN, HK 2-2017-2018

  • 01/02/2018
Bấm vào đây tải file

                                                       THÔNG BÁO

                      V/v Đăng ký các HP GDQP-AN học kỳ II Năm học 2017-2018

                                                    ------------------------------

                        THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

                       

1-HỌC PHẦN GDQP1

(Thời gian Đăng ký học Từ ngày 5/2/18 -10/3/18)

TT

Lớp

Nhóm

Phòng

học

TC

MH

Tên

MH

Buổi

học

SL

Thời gian học

1

QP1AHK2

1

PHQP1

3

66006

GDQP1

SÁNG

90

19/3/18-29/3/18(tuần 3,4)

2

QP1BHK2

2

PHQP1

3

66006

GDQP1

CHIỀU

90

19/3/18-29/3/18(tuần 3,4)

3

QP1CHK2

3

PHQP1

3

66006

GDQP1

SÁNG

90

02/04/18-12/04/18(tuần 5,6)

4

QP1DHK2

4

PHQP1

3

66006

GDQP1

CHIỀU

90

02/04/18-12/04/18(tuần 5,6)

5

QP1E HK2

5

PHQP1

3

66006

GDQP1

SÁNG

90

16/4/18-27/4/18(tuần 7,8)

6

QP1F HK2

6

PHQP1

3

66006

GDQP1

CHIỀU

90

16/4/18-27/4/18(tuần 7,8)

7

QP1G HK2

7

PHQP1

3

66006

GDQP1

SÁNG

90

2/5/18-14/5/18(tuần 9,10,11)

8

QP1KHK2

8

PHQP1

3

66006

GDQP1

CHIỀU

90

2/5/18-14/5/18(tuần 9,10,11)

9

QP1LHK2

9

PHQP1

3

66006

GDQP1

SÁNG

90

21/5/18-31/5/18(tuần 12,13)

10

QP1ZHK2

10

PHQP1

3

66006

GDQP1

CHIỀU

90

21/5/18-31/5/18(tuần 12,13)

11

QP1XHK2

11

PHQP1

3

66006

GDQP1

SÁNG

90

4/6/18-14/6/18(tuần 14,15)

12

QP1VHK2

12

PHQP1

3

66006

GDQP1

CHIỀU

90

4/5/18-14/6/18(tuần 14.15)

2-HỌC PHẦN GDQP2

(Thời gian Đăng ký học Từ ngày 5/2/18 -10/3/18)

TT

Lớp

Nhóm

Phòng

học

TC

MH

Tên

MH

Buổi

học

SL

Thời gian học

1

QP2AHK2

1

PHQP2

2

66007

GDQP2

SÁNG

90

19/3/18-26/3/18(tuần 3,4)

2

QP2BHK2

2

PHQP2

2

66007

GDQP2

CHIỀU

90

19/3/18-26/3/18(tuần 3,4)

3

QP2CHK2

3

PHQP2

2

66007

GDQP2

SÁNG

90

02/04/18-09/04/18(tuần 5,6)

4

QP2DHK2

4

PHQP2

2

66007

GDQP2

CHIỀU

90

02/04/18-09/04/18(tuần 5,6)

5

QP2E HK2

5

PHQP2

2

66007

GDQP2

SÁNG

90

16/4/18-23/4/18(tuần 7,8)

6

QP2F HK2

6

PHQP2

2

66007

GDQP2

CHIỀU

90

16/4/18-23/4/18(tuần 7,8)

7

QP2G HK2

7

PHQP2

2

66007

GDQP2

SÁNG

90

02/5/18-09/5/18(tuần 9,10)

8

QP2KHK2

8

PHQP2

2

66007

GDQP2

CHIỀU

90

02/5/18-09/5/18(tuần 9,10)

9

QP2LHK2

9

PHQP2

2

66007

GDQP2

SÁNG

90

14/5/18-21/5/18(tuần 11,12)

10

QP2ZHK2

10

PHQP2

2

66007

GDQP2

CHIỀU

90

14/5/18-21/5/18(tuần 11,12)

11

QP2XHK2

11

PHQP2

2

66007

GDQP2

SÁNG

90

28/5/18-4/6/18(tuần 13,14)

12

QP2VHK2

12

PHQP2

2

66007

GDQP2

CHIỀU

90

28/5/18-4/6/18(tuần 13,14)

13

QP2NHK2

13

PHQP2

2

66007

GDQP2

SÁNG

90

11/6/18-18/6/18(tuần 15,16)

14

QP2MHK2

14

PHQP2

2

66007

GDQP2

CHIỀU

90

11/6/18-18/6/18(tuần 15,16)

 

 

3-HỌC PHẦN GDQP3

(Thời gian Đăng ký học Từ ngày 5/2/18 -10/3/18)

TT

Lớp

Nhóm

Phòng

học

TC

MH

Tên

MH

Buổi

học

SL

Thời gian học

1

QP3AHK2

1

SÂN TẬP QP

3

66008

GDQP3

SÁNG

70

19/3/18-30/3/18

(tuần 3,4)

2

QP3BHK2

2

SÂN TẬP QP

3

66008

GDQP3

CHIỀU

70

19/3/18-30/3/18

(tuần 3,4)

3

QP3CHK2

3

SÂN TẬP QP

3

66008

GDQP3

SÁNG

70

02/04/18-13/4/18

(tuần 5,6)

4

QP3 DHK2

4

SÂN TẬP QP

3

66008

GDQP3

CHIỀU

70

02/04/18-13/04/18

(tuần 5,6)

5

QP3E HK2

5

SÂN TẬP QP

3

66008

GDQP3

SÁNG

70

16/4/18-02/5/18

(tuần 7,8,9)

6

QP3F HK2

6

SÂN TẬP QP

3

66008

GDQP3

CHIỀU

70

16/4/18-02/5/18

(tuần 7,8,9)

7

QP3G HK2

7

SÂN TẬP QP

3

66008

GDQP3

SÁNG

70

7/5/18-18/5/18

(tuần 10,11)

8

QP3KHK2

8

SÂN TẬP QP

3

66008

GDQP3

CHIỀU

70

7/5/18-18/5/18

(tuần 10,11)

9

QP3LHK2

9

SÂN TẬP QP

3

66008

GDQP3

SÁNG

70

21/5/18-01/6/18

(tuần 12,13)

10

QP3ZHK2

10

SÂN TẬP QP

3

66008

GDQP3

CHIỀU

70

21/5/18-01/6/18

(tuần 12,13)

11

 QP3NHK2

11

SÂN TẬP QP

3

66008

GDQP3

SÁNG

70

04/6/18-15/6/18

(tuần 14,15)

12

QP3MHK2

12

SÂN TẬP QP

3

66008

GDQP3

CHIỀU

70

04/6/18-15/6/18

(tuần 14,15)

Phó GĐ Lập kế hoạch