Thông báo

Thời khóa biểu GDTC 1, Khóa 60, HK 1, NH2018-2019

  • 20/09/2018
Bấm vào đây, tải File về

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 60  – GDTC 1 (ĐIỀN KINH) – HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019.

SÁNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

Tiết 1,2

CBTS (Tự )

CNTT-1 (Phong)

KDTM-2 (Tự)

KTPT (Trang)

LKT+ QLTS (Trung)

TTQL ( Phong)

CNTT-3  (Trang)

DL-2 (Phong)

NTTS-2 (Hương)

OT1+ OT3 (Trung)

C.DL2 (Hương)

C.DL4 (Tự)

C.DL6 (Trang)

Tiết 3,4

CKDL+ CNMT (Tự)

XD-2 (Phong)

KT-2 (Tự)

NNA2+ NNA4 (Phong)

MARKT-2 (Trung)

C.CNTT2 ( Phong)

CNOT-2 (Hương)

DDT-1 (Hương)

KT-4 (Hương)

NNA6+NNA8 (Hương)

DL-4 (Phong)

C.KDTM (Trung)

CNTP-2 (Phong)

DDT-2 (Trang)

KTETS+ KTTS

+ KTTT (Phong)

QTKD-2  (Trang)

DL-6 (Hương)

C.KT-2 (Hương)

CNSH+ CK-2 (Trung)

TCNH-2+STH (Trung)

C.KD-2 (Tự)

C.TADL-1 (Trang)

CHIỀU

Tiết 6,7

CDT+CNHH (Trang)

KDTM-1 (Tự )

CK-1 (Phong)

CNNL (Phong)

TCNH-1 (Trung)

C.CNTT-1 (Trung)

CNOT-1 (Phong)

KHHH (Phong)

MARKT-1(Trung)

CNOT-3 (Tự )

C.CNNL+C.CNTP (Tự )

C.DDT (Tự )

CNTP-1 (Trung)

NNA-3 (Trang)

CNTT-2 (Trung)

C.DL-7 (Phong)

C.KT-1 (Phong)

NNA-1 (Hương)

C.KT-3 (Hương)

NNA-5 (Trang)

C.KD-1 (Trang)

Tiết 8,9

CTM+QTDLP (Trang)

KT-1 (Tự )

DL-1 (Phong)

XD-1 (Phong)

NNA-7 (Trang)

C.DL-1 (Tự )

DL-5 (Trang)

KT-3  (Tự )

DL-3 (Tự )

C.DL-3 (Phong)

NTTS-1 (Trung)

QTKD-1 (Phong)

C.DL-5 (Hương)

QTKD-3 (Hương)

C.TADL-2 (Trung)

C.OT-2 (Trung)

C.TADL-3 (Trang)

Thời gian học bắt đầu:      Từ ngày:   17/09/2018

Thời gian kết thúc:           10/12/2018 theo thời khóa biểu.

Địa điểm học tập: Sân bãi ( đường chạy thanh niên trường ĐHNT)

Mã môn học Điền kinh: 85065

Phong: 19 (0903572109);  Trung: 14 (0993003779);  Tự: 14 (0914024200);  Hương: 12 (0913482805);  Trang: 14  (0935240882)

TC: 73 lớp

Tổng cộng: 85 lớp, sau khi ghép còn 73 lớp

BỘ MÔN GDTC