Thông báo

TKB các học phần GDQPAN, HK2 NH2018-2019

  • 15/03/2019

Bấm vào đây để tải Flie vê.


THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

 

                                                             DÀNH CHO K59 TRỞ VỀ TRƯỚC.

 

1-Học phần GDQPAN 1 ( Mã số 66006).

 

TT

Lớp

 

Nhóm

Phòng

học

TC

MH

Tên

MH

GV GD

Buổi

học

SL

Thời gian học

1

HK2QP1A

01

PHQP1

3

66006

GDQP1

LD Hoan

SÁNG

76

11/03/19-21/03/19

(Tuần 3,4)

2

HK2QP1G

06

PHQP1

3

66006

GDQP1

NV Hợi

SÁNG

56

27/05/19-06/06/19

(Tuần 14,15)

 

2 -Học phần GDQPAN 2 ( Mã số 66007).

 

TT

Lớp

 

Nhóm

Phòng

học

TC

MH

Tên

MH

GV GD

Buổi

học

SL

Thời gian học

1

HK2QP2A

01

PHQP1

2

66007

GDQP2

TĐ Minh

TỐI

80

11/03/19-22/03/19

(Tuần 3,4)

2

HK2QP2B

02

PHQP1

2

66007

GDQP2

BT Tuấn

TỐI

80

25/03/19-05/04/19

(Tuần 5,6)

3

HK2QP2C

03

PHQP1

2

66007

GDQP2

LD Hoan

TỐI

80

08/04/19-22/04/19

(Tuần7,8,9)

4

HK2QP2D

04

PHQP1

2

66007

GDQP2

NV Tiến

TỐI

80

29/04/19-13/05/19

(10,11,12)

5

HK2QP2F

05

PHQP1

2

66007

GDQP2

VN Nam

TỐI

81

20/05/19-30/05/19

(Tuần 13,14)

6

HK2QP2N

06

PHQP2

2

66007

GDQP2

PT Khoa

TỐI

80

11/03/19-22/03/19

(Tuần 3,4)

7

HK2QP2M

07

PHQP2

2

66007

GDQP2

TĐ Minh

TỐI

81

25/03/19-05/04/19

(Tuần 5,6)

8

HK2QP2X

08

PHQP2

2

66007

GDQP2

NV Hợi

TỐI

79

08/04/19-22/04/19

(Tuần7,8,9)

9

HK2QP2V

09

PHQP2

2

66007

GDQP2

TĐ Minh

TỐI

79

29/04/19-13/05/19

(10,11,12)

10

HK2QP2Z

10

PHQP2

2

66007

GDQP2

PT Khoa

TỐI

83

20/05/19-30/05/19

(Tuần 13,14)

 

3- Học phần GDQPAN 3 ( Mã số 66008).

 

TT

Lớp

 

Nhóm

Phòng

học

TC

MH

Tên

MH

GV GD

Buổi

học

SL

Thời gian học

1

HK2QP3A

01

SANTẬP

QP

3

66008

GDQP3

PN Phúc

SÁNG

64

11/03/19-21/03/19

(Tuần 3,4)

3

HK2QP3B

02

SANTẬP

QP

3

66008

GDQP3

VN Nam

CHIỀU

63

25/03/19-04/04/19

(Tuần 5,6)

4

HK2QP3C

03

SANTẬP

QP

3

66008

GDQP3

PT Khoa

SÁNG

46

08/04/19-19/04/19

(Tuần 7,8)

5

HK2QP3E

05

SANTẬP

QP

3

66008

GDQP3

PN Phúc

SÁNG

49

13/05/19-24/05/19

(Tuần 12,13)

6

HK2QP3F

06

SANTẬP

QP

3

66008

GDQP3

PN Phúc

CHIỀU

44

27/05/19-06/06/19

(Tuần 14,15)