QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDQP & AN NINH

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDQP & AN NINH

Lễ kết nạp đảng viên

Lễ kết nạp đảng viên

Lễ kết nạp đảng viên

Lễ kết nạp đảng viên

Lễ kết nạp đảng viên

Lễ kết nạp đảng viên

Kiểm tra nhiệm vụ đảng viên sĩ quan biệt phái

Kiểm tra nhiệm vụ đảng viên sĩ quan biệt phái

Kiểm tra nhiệm vụ đảng viên sĩ quan biệt phái

Kiểm tra nhiệm vụ đảng viên sĩ quan biệt phái

Lễ kết nạp đảng viên

Lễ kết nạp đảng viên

Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thành công tốt đẹp

Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thành công tốt đẹp

Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thành công tốt đẹp

Đại hội Chi bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thành công tốt đẹp

Đại hội bộ phận Công đoàn Trung tâm GDQP&AN

Đại hội bộ phận Công đoàn Trung tâm GDQP&AN

Đại hội bộ phận Công đoàn Trung tâm GDQP&AN

Đại hội bộ phận Công đoàn Trung tâm GDQP&AN

Bài viết đã xem